Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
42 posty 143 komentarze

zwyczajnie normalny

zwyczajnie normalny - "Jeśli psy na nas szczekają, to znaczy, że galopujemy "

Tajemnica Rusztowania wyjaśniona - czyli co się stało na Alejach Jerozolimskich 30

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

A jednak, teorie spiskowe zaczyna brać w łeb. Rusztowanie przy Alejach Jerozolimskich 30, nie postawiono żeby załatwić Śp. Andrzeja Leppera, ale w celu wyremontowania dachu i zrobienia instalacji odgromowej.

 

Materiały, które przedstawię poniżej zebrałem po fali bzdur, jakie zaczęły sie pojawiać w sieci, ale i na NE. Nie mam zamiaru wdawać się już ponownie w jałowe dysputy czy zabili Leppera Rosjanie, Wsi a może układ. Obecna burza w szklance wody powoli zaczyna przybierać formę absurdu. Niemal wszyscy blogerzy wpadli w jakiś amok spiskowy i nawet na moment nie chcą pomyśleć, że Pan Andrzej Lepper targnął się na swoje życie. Postanowiłem sie dowiedzieć czegoś o tajemniczym rusztowaniu, i poszukać śladu w Internecie na jego temat.

- Poszukiwania zaczołem od kawy i wpisania znanego adresu Google.pl. Po wpisaniu kilku fraz, bez większego skutku, okazało się przy okazji iż sensacja z Youtuba jest wszędzie. No cóż news dnia, skręcony przez telewizje w sposób amatorski. Z szacunkiem, ale słaba to telewizja skoro redaktor i kamerzysta( w jednej osobie), nie może prosto stanąć i trzymając kamerę spokojnie zrobić porządnego ujęcia i zbliżenia. Szukałem dalej  i po wpisaniu frazy "aleje jerozolimskie przetarg" (skoro jest remont to i pewnie był jakiś przetarg)  wysypało informacjami o tajemniczym rusztowaniu.

oto co znalazłem :

No i to jest jakaś informacja KONKRETNA, czyli o tym rusztowaniu juz bylo wiadomo w marcu 2011, poniżej zamieszczam pełną  treść przetargu ze strony eprzetargi:

 

" Warszawa: Remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 89441 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy , ul. Szwoleżerów 5/104, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3366126, 3366157, faks 022 3366192.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Rerozolimskie 30 w Warszawie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50% wartosci zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)wykaz wykonanych robót budowlanych - co najmniej 2 zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każde zamówienie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ b)dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone c)Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy pzp - oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kosztorysy ofertowe

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgn.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 pokój nr 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przy ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

- >  No i powoli wszystkie teorie spiskowe szlag trafia, zamachowiec zostawił ślady i to jakie?,  prowadzące do winnego, czyli pewnie władz miasta Warszawy i tym samym do rządu. Przecież zostawili je w pismach urzędowych, pewnie tak na zaś żeby łatwiej było znaleźć zamachowca ( tudzież zleceniodawcę-inspiratora ). Tutaj, jeżeli ktoś ma resztki rozumu zada sobie pytanie czy PO i tzw. Układ jest aż tak bezdennie głupi? Odpowiedz nasuwa sie sama ze pewnie nie, ale co tam szukam dalej może jeszcze znajdę wykonawcę zlecenia i co? BINGO. Oto, kto w tym uczestniczy:

pełna treść z strony na screnie :

" Warszawa: remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 127895 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89441 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5/104, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3366126, 3366157, faks 022 3366192.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: remont dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Wojciechowski JW INVESTMENT, Wożuczyn 72, 22-640 Rachanie, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201488,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 109929,88

 • Oferta z najniższą ceną: 109929,88 / Oferta z najwyższą ceną: 188034,61

 • Waluta: PLN."

 

->  Czyli podsumuję, jak dotychczas zamachowcy zostawili ślady w urzędzie zamówień publicznych, w ZGN w Warszawie oraz zostawili ślad do dywersanta od rusztowań, czyli Firmę JW Investment, ba byli skąpi i wybrali złośliwcy najtańszą ofertę okazyjna cena 109929 zamiast 201488. Widać kryzys na całego, ale będę szczery to dopiero początek poszukiwań, mam już numer przetargu, datę wykonawcę. Naturalnym jest szukanie czegoś w urzędzie no i znowu bingo. Co udało się znaleźć ( zwyczajnie przyznanie do winny i to podpisane) :

 

No i masz ci los, dla ułatwienia linki do pełnej treści ogłoszenia o przetargu z dnia 18.03.2011 na wykonanie prac remontowych i założenia systemu odgromowego [ TUTAJ]  oraz do strony z informacją o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 02.05.2011 [ TUTAJ ].  To nie koniec pełna specyfikacje wykonywanego przetargu można znaleźć na stronach (  www.zgn.waw.pl).

No i szlag trafiło całą teorię spisku, i pewnie kolejne elementy są równie prozaiczne jak to nieszczęsne rusztowanie. Ale pewnie pojawi się zaraz dociekliwe pytanie z serii, " że pewnie to specjalnie tak dla zatarcia śladu". Może i tak, do tej dociekliwość można jako ciekawostkę dodać informacje, że jednak zamachowcy nie byli aż tak skąpi i stwierdzili że wyremontują całe aleje jerozolimskie, na co został rozpisany przetarg i rozstrzygnięty na kwotę 4,3 mln zł. Ale to już pewnie inna historia i inny wywiad z innego wrogiego państwa, stoi za tym planem i zwyczajnie nie skonsultował się z naszymi opisywanymi spiskowcami.

- A na poważnie może czas przestać snuć fantazje i powiedzieć sobie gorzką prawdę. Tu niema niczego poza dramatem człowieka i smutna sytuacja, jaka była finałem tego dramatu? Prawda chyba jest szokująco prosta, nie ma w tej historii niczego poza tym, co widzimy. Jest dramat samego zmarłego, człowieka zapewne miłego i oddanego rodzinie. Ale to jedno oblicze, inna strona to strona nieco ciemniejsza. O ile zapewne śp. Pan Andrzej Lepper był dobrym człowiekiem to w życiu publicznym, zawodowym już nie. Nie mi osądzać, ale zamiast wypisywać farmazony warto poszukać, i przeanalizować to c można znaleźć na temat jego osoby i tego, co robił od strony zawodowej? Ma na swoim sumieniu nie jeden dramat ludzki, miał wiele spraw sądowych o wyłudzenia, jego partia praktycznie przestała istnieć. Działacze się odwrócili a z niego samego wyszła zła strona ludzkiego charakteru. Smutne, ale prawdziwe, i niestety, ale nawet najsilniejszy może się poddać, gdy problemy napiętrzają się latami i w pewnym momencie dopadają.

- Dlaczego teraz? : Może ta kroplą przelewającą czarę goryczy był dramat osobisty? A może związany z polityka. Nie wiem i pewnie nikt się już nie dowie, tą tajemnice zabrał zmarły ze sobą. Jedyne, co można zrobić to nie snuć domysłów tylko poszukać prawdy choćby była najprostsza i gorzka.

-  Uważam, że mamy obowiązek, jako dziennikarze społeczni samodzielnie poszukać prawdy a nie opierać nie na fantazji i domysłach. Takim postępowaniem nie szukamy prawdy a sensacji, jeżeli ktoś chce podważyć to co przedstawiłem niech poszuka czegoś przekonującego a nie opiera na swoim pustym przeświadczeniu. Szkoda, że nawet w naszej społeczności nikomu nie chciało sie przyjąć postawy zdrowo rozsądkowej. Pojawiły się fantastyczne teorie, domysły kolejne wizje a nawet wiersze. A dla zdrowego rozsądku i dociekliwości zabrakło miejsca. Nie popełniajmy takiego błędu, bo tym postępowaniem dajemy amunicje przeciw temu, w co wierzymy i co chcemy zmienić. Pozwalamy się ośmieszać!! a powinniśmy podejść bezstronnie do tego co już jest znane i opisane.

Linki do stron z materiału:

1) przetarg 89441 - 2011 z dnia 18.03.2011 - //eprzetargi.org/Ogloszenie.aspx?pid=935649

2) ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 127895 - 2011 z dnia 02.05.2011 - //eprzetargi.org/Ogloszenie.aspx?pid=979112

3) strona ZGN (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ) - www.zgn.waw.pl

4) Strona z wynikami wyszukiwania biuletynu urzedu zamowien publicznych - //www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser&action=search  ( mam nadzieje ze pokaże sie wynik, można tam odnaleźć omawiane zamówienie z dnia 18.03.2011.)

5) Treść zamowienia publicznego z dnia 18.03.2011 nr 89441 - 2011 na stronie urzędu zamowień - //www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89441&rok=2011-03-18

6) Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 02.05.2011 nr 127895 - 2011 na stronie urzędu zamówień - //www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=127895&rok=2011-05-02

 

Ps: wszystkie dane są weryfikowalne. Mam nadzieję że nikt nie będzie pod tym artykułem komentował wymyślając kolejne teorie spiskowe. Oczekuję rzeczowej dyskusji, spokojnej ale opartej o argumenty a nie domysły. Uszanujmy tragedię ludzka, zróbmy tyle ile możemy. Pokażmy prawdę. Choćby po to, żeby na domysłach i przy okazji wyborów nie szkalowano innych ludzi. Odbierzmy wszystkim hienom politycznym amunicję kłamstwa i budowania pod przykrywką troski i smutku kampanii wyborczej.

KOMENTARZE

 • Autorze
  bardzo ładna robota, ale to jeszcze nie świadczy że rusztowanie nie ma nic wspólnego z tą sprawą.
 • @zwyczajnie normalny
  "...zamachowcy zostawili ślady w urzędzie zamówień publicznych, w ZGN w Warszawie oraz zostawili ślad do dywersanta od rusztowań, czyli Firmę JW Investment, ba byli skąpi i wybrali złośliwcy najtańszą ofertę okazyjna cena 109929 zamiast 201488..."

  A może tylko wykorzystali okoliczności????? Wszak rusztowanie stoi już miesiąc i nic się nie dzieje, czy prywatną firmę "JW Investment" stać na bezproduktywne trzymanie niepracującego rusztowania a to spore koszty. Tak tylko pytam bez "zadniej" myśli. Pzdr
 • NIE ZABRANIAJCIE MYŚLENIA
  I co z tego, że zamówienie publiczne, że przetarg, po prostu może wykorzystano sytuację. Dlaczego autor artykułu tak się obruszył na niezależne opinie.
  Nie ma się co dziwić, po Smoleńsku ludzie przestali wierzyć władzy i przede wszystkim mediom. W telewizorach jest przedstawiana tylko wersja poprawna politycznie - to jest zagrożenie demokracji i wolności słowa, dlatego internet stał się miejscem gdzie jeszcze mozna poczytać alternatywnie i pytać, pytać i jeszcze raz pytać. W telewizorach nie dopuszcza się ludzi myślących inaczej, aktualnie mamy zmowę salonu, wszyscy wiedzą co mają robić. Nie ma już niezależnych dziennikarzy. Jesli znajdzie się ktoś kto na wizji zapyta o coś niewygodnego dla władzy, nastepnym razem nie zostaje dopuszczony do zadania pytania lub nie ma go tam.
  Taka sytuacja świadczy o zbliżającej sie katastrofie; władza nie może przegrać najbliższych wyborów, a jednocześnie traci poparcie a więc pozostaje do zrealizowania inny scenariusz...
  Zbyt dużo ludzi jest umoczonych i w różnych miejscach.
  Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nie dajmy się wyeliminować z życia publicznego.
  Taki artykuł jak powyżej jest zastanawiający, z takim zaangażowaniem tłumaczy wszystkim, że jest inaczej, że wszystko jest jasne juz przed śledztwem, a przecież ludzie tylko pytają głośno, bo mają do tego prawo zagwarantowane w konstytucji - jaka by nie była. Pytają tu w internecie bo publicznie im nie wolno.
  BO PUBLICZNIE IM NIE WOLNO.
 • @zwyczajnie normalny
  Jak już napisałem, zapytałem tylko, a sprawą nie mam zamiaru się zajmować, skoro się podjął być politykiem miał rozeznanie z jakim się to wiąże ryzykiem i wiedział z kim "tańczy", nie da się długo tygrysa za jaja ciągać, kiedyś ugryzie a ugryzienia tygrysa są z reguły śmiertelne. Każdy z nas jest dorosły i wie co robi. A co do teorii spiskowych to one były są i będą od tego człowiek ma głowę i mózg, które to narzędzia muszą pracować inaczej się atrofizują. Pzdr;)
 • re
  1. Jaki jest termin wykonania zamówienia? mamy już sierpień... to że leje w niczym nie przeszkadza firmom remontowym bo mają rozwieszone płachty na rusztowaniach... gdyby ktoś się przejmował deszczem to by popłynęli

  2. b. dobra robota, ale zauważ że jeśli to bylo morderstwo to potencjalni sprawcy mogli wykorzystać fakt postawienia rusztowania i dostać się a następnie uciec tą drogą

  3. oczywiście andrew mógł się sam powiesić, ale prawidłowo wykonana sekcja powinna wykazać udział osób trzecich, tyle że z tego co pamiętam w przypadku słynnych już powieszeń w polskich więzieniach sekcje nic nie wykazały, taśmy z monitoringu akurat się zacięły itd... to robią profesjonaliści

  4. Relacja Maksymiuka:

  "Spytał: Jutro będziesz? Odparłem: Do 11 wpadnę. Odpowiedział: Dobrze, bo mam spotkanie ważne to ci opowiem - wspomina Maksymiuk.(...). Jak mówi, w piątek na 10 Lepper był umówiony na wywiad. - Przyszła dziennikarka waszej stacji, dzwoniliśmy do niego, telefon dzwonił, ale nikt nie podnosił słuchawki. Doszedłem do wniosku, że albo wyszedł albo nie chce odebrać. O 14 wyszedłem z biura do miasta. Około 16 dostałem telefon z wiadomością o śmierci - mówi Maksymiuk."
 • @zwyczajnie normalny
  Hej,

  To że ktoś postawił rusztowanie zgodnie z prawem i tak oficjalnie to przecież nie jest argument ani dowód, że nie było udziału osób trzecich - szukać jak podkreślasz trzeba zatem dalej, bo Śp Lepper raczej się sam z siebie nie załamał, zwłaszcza że czytałem o jego planach na przyszłość. Powiedz jeszcze, że nie byłeś zaskoczony tym zdarzeniem. Po "samobójstwie" Sekuły wątpliwości są na miejscu. "Pomocy" czy szantażu życiem bliskich po krótkim czasie bez śledztwa i sekcji wykluczyć się nie da. Spiskowe są nie tylko teorie ale i niestety praktyka... (Ribbentrop - Mołotow - to już oficjalnie, Smoleńsk w kolejce, no chyba że wierzysz spółce ruskie-tuskie bo jak jest oficjalny "raport" to jest ok. a śmierci Zielonki, Michniewicza, Knyża , Dulinicza, Wróbla to zbieg okoliczności.
  Już za dużo razy moneta pada na tą samą stronę, żeby nie mieć co najmniej podejrzeń czy jest prawdziwa...
  Policja raczej śladów nie znajdzie. Jak obstawiasz?
  Gorąco pozdrawiam
 • @zwyczajnie normalny
  Wyjaśniłeś kwestię, kto i w jakim celu postawił rusztowanie.

  Żadnych innych wątpliwości związanych z okolicznościami śmierci Leppera nie wyjaśniłeś. Nie mogłeś, nie masz do tego narzędzi.

  A zatem, Twoje konkluzje końcowe są zbyt daleko idące.
 • Szanowny Panie.
  Przepraszam, jeżeli zakłócę Panu stan spokoju po wykonaniu częściowo rzetelnej pracy. Postaram się wymienić wątpliwości w punktach, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem :
  - rusztowanie nawet kotwione do ściany to 10 m (w takim układzie jak jest w Alejach - pojedyncza kolumna)
  - istotne jest stwierdzenie "wykonanie" (nie remont) - minimalna ilość uziomów pionowych to 2
  - generalnie wykonanie takiej instalacji to konieczność prac ziemnych w miejscu zagłębienia uziomu pionowego (więcej tu http://www.instalacjebudowlane.pl/3676-77-12406-zewnetrzna-ochrona-odgromowa-obiektow-budowlanych.html)
  I luźne dywagacje. W życiu nie widziałem tak ustawionego rusztowania, osoby które planują spisek wykorzystują istniejące okoliczności lub je tworzą. Oczywiście nie mówię, że to był spisek.
  Wyburzenie WTC to był spisek, ale jak widać nie przeszkadza to większości ludzi w znajdowaniu dowodów na "spisek muzułmanów" :).
  Pozdrawiam.
 • autor
  Doceniam wysiłek, ale nie do końca mnie to przekonuje. Dlatego że:
  1. Nie mamy możliwości dostępu do dokumentacji przetargu a były by tam informacje nam przydatne (określenie zakresu wykonywanych prac i terminy).
  A w materiale przez Pana podanym ich się nie znajdzie.
  2. Nie mamy możliwości weryfikacji stanu faktycznego bo brak jest dokumentacji inspektora nadzoru inwestora.
  3. Skąd pewność, że rusztowanie tam postawione związane jest z remontem dachu? To kwestia raczej do wyjaśnienia z administratorem budynku.

  Jednak jak napisałem wcześniej w jednym z komentarzy :
  "..Miałem dopisać pytanie związane z dostępnością do tych pomieszczeń prywatnych, ale jest to o tyle bezsensowne że nie mamy możliwości zapoznać się z ich rozkładem.."
  A to w dużej mierze warunkuje pytania na jakie trzeba byłoby odpowiedzieć. Rusztowanie może, ale nie musi być najistotniejszym elementem układanki.
 • @OHV
  "Co do samego Leppera to jest mi obojetne czygo powiesili, czy tez sam sie powiesił..."

  Można lubić ś.p. Leppera lub nie, można szanować jego i jego wyborców lub nie.

  Ale nie można napisać czegoś takiego, co Ty napisałeś. To podłe!!!
 • Autor
  Twoje wyjaśnienie stał by się wiarygodne gdybyś znalazł uzasadnienie wśród fachowców ( remonty dachów ) technologiczne ustawienie rusztowania w takim kształcie i w takim miejscu. Jak na razie nie mogę znaleźć uzasadnienia czemu miałoby ono służyć.
 • Brak rusztowania nie dowodziłby samobójstwa
  Nie wiemy , po za nielicznymi ze służb, jak wiele czasu upływa od decyzji o morderstwie do jego wykonania.Na pewno większość takich akcji nie trwa jeden dzień.Badanie sprawy rusztowania może co najwyżej wzmocnić hipotezę morderstwa (w przypadku jakichś niejasności ), ale nie może jej zaprzeczyć , gdy remont jest "czysty"
 • Autorze!!!
  1."- Poszukiwania zaczołem od kawy i wpisania znanego adresu Google.pl."

  Właściwie to powinienem zakończyć odpowiedź na Twoją notkę... ale dam szansę na to, byś poprawił widoczny błąd...

  2. Fakt przetargu i zlecenia na jakiś remont nie przeszkadza, by wykorzystać sprzyjające okoliczności ( od marca wiadomo, jak piszesz ) do pozbycia się Andrzeja Leppera. Remont może być w 100% legalny, uczciwy itp. Co więcej, firma "krzak" która postawiła to dziwne rusztowanie, może mieć jakiś problem ale znając życie, to jakoś tam będzie.

  3. Pierwszy raz widzę tak zbudowane rusztowanie... a widzę różne. W specyfikacjach które załączyłeś, szczegółowo opisane są KWALIFIKACJE potrzebne do wykonania tych prac. Tu została złamana technologia budowy rusztowań.

  4. Poczekajmy na ewentualne nagrania monitoringów ( jeśli są ).

  PS
  Czy wiadomo już, czy przez okna które są w pionie tego rusztowania, można było opuścić pomieszczenia biura? Czy jest tam okno bezpośrednio wychodzące z biura? Klatka schodowa?
 • @Rebeliantka
  "Można lubić ś.p. Leppera lub nie, można szanować jego i jego wyborców lub nie.

  Ale nie można napisać czegoś takiego, co Ty napisałeś. To podłe!!!"
  __________________________________

  Może i jest, ale jesli go pwiesili to zrobili to jego przyjaciele a nie wrogowie.
 • Wizja lokalna rusztowania.
  Rusztowanie znajduje się min 2 m od uziomu pionowego.
  Uziomy nowe są 3 i mocowane są tylko 2 m od ziemi i 0,5 m od dachu.
  Nie widać miejsca na dachu które wymaga ustawienia rusztowania.
  Rusztowanie jest kotwione w 2 osiach co 2-gi element.
  Brak drabinek.
  Ja bym na to rusztowanie nie wszedł, ani nie wpuścił ludzi.
  Ale ktoś je kotwił ;)
 • @Antoni1
  Uzupełniając, ale widać to na filmie - podesty są ułożone osiowo, nie jak powinno być naprzemiennie.
  Taki układ pozwala na zjazd błyskawiczny tak jak na ściankach wspinaczkowych. Ze względu na BHP - traaagedia.
  Wysokość modułu to ok. 2 m , można wchodzić tylko od frontu, po stężeniach poziomych, które nie są sztywne, a przegubowe !
  Powtarzam, dla mocowania "piorunochronu" to rusztowanie nie jest potrzebne i nie było używane. Wykonanie mocowania 0,5 m poniżej krawędzi dachu wskazuje, że robił to "alpinista" lub robiono to z jakiegoś pomostu wiszącego ( 4 otwory mocujące uchwyt - nie da się wykonać wychylając z dachu, nawet jeżeli jacyś chłopcy potrafią ;)). Naprawę obróbek blacharskich wykonano by w ten sam sposób. Reasumując - to rusztowanie nie było potrzebne dla potrzeb remontu.
  W/g GP Lepper bał się o swoje życie ostatnio, ale przecież Tupolew upadł na plecy,a to że kadłub zamiast zgniatania wykazuje rozrywanie, to już w Londynie w metrze "udowodniono", że tak się zdarza ;))
 • rusztowanie
  nic nie jest z dnia na dzień............
 • @ae911truthorg
  Czy okna za rusztowaniem umożliwiały wejście/wyjście z biura?
 • @zwyczajnie normalny
  Mówisz o deszczu i tu się ośmieszasz.
  Termin 98 dni
  Umowy nie można negocjować.

  Daj mi inwestora który nie wydoi wykonawcy jeżeli ten się spóźni...

  Do kiedy powinni zakończyć prace?
  Ps
  To co powyżej to i tak nie ma znaczenia jeśli legalną umowę i prace wykorzystali mordercy wchodząc/schodząc po rusztowaniu a tego nie możemy wykluczyć.
 • @zwyczajnie normalny
  No to wyjaśniłeś!
  Hanka! :p
 • @zwyczajnie normalny
  Czy będzie Pan w nadchodzącej przyszłości jeszcze coś "wyjaśniać"? Jeśli tak, już się cieszę. Ma pan talent przewyższający o wiele poziom chociażby Komisji Warrena.

  pzdr
 • Wywiad z Sakiewiczem
  Przed chwilą w Polsacie był wywiad z red. Sakiewiczem w tej sprawie. Wynika z niego, że Andrzej Lepper obawiał się o swe życie i prosił Sakiewicza o pomoc w dotarciu do osób, które mogłyby mu zapewnić bezpieczeństwo. Chciał ujawnić kto go ostrzegł, że CBA planuje operację wręczenia łapówki kontrolowanej. Sakiewicz stwierdził, że osoba która ostrzegała Leppera to ktoś wysoko postawiony.
  Tyle zapamiętałem z wywiadu. Mam nadzieje, że ktoś sfilmował ten wywiad i zamieści go na youtube.
 • bardzo dobre info
  trzymaj tak dalej
 • @zwyczajnie normalny
  Czekam na Twoją odpowiedź " Kindow 07.08.2011 17:14:17"
 • @zwyczajnie normalny
  Po prostu nie odpowiadasz na pytania.
  A sam stwierdziłeś, ze pada deszcz i może robią wolniej.

  Nie muszę brać ekspertów, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że legalna budowa nie przeszkadza, by wykorzystać jej infrastrukturę do zejścia niewygodnych osób...
  A Ty już wydałeś wyrok, że wszystko jest ok.

  A nie jest.

  PS
  Nie kłócę się tylko staram się rozmawiać i rozwiać swoje wątpliwości.
  Po to jest nE jako platforma do rozmów i informacji.
 • @Kindow
  Nie jestem ze służb :)
  Z rusztowania można wejść przez okno do "jakiegoś pomieszczenia".
  Widać na filmiku na YT.
 • @zwyczajnie normalny
  Myli się Pan.
  Niczego Pan nie udowodnił,a postawienie rusztowania jest bez sensu.
  Co akurat udowodniłem.
  Nie udowodniłem, że był spisek.
  Powinien Pan ważyć słowa. Oświadczenie Sakiewicza i medialna propaganda
  świadczy, że to nie jest takie proste.
 • re
  To że rusztowanie zlecono nie dowodzi niczego, od tego są sekcje zwłok i oględziny miejsca zdarzenia by rozwiać wątpliwości.

  Na jakiej podstawie oceniasz stan psychiczny Leppera? Rozmawialeś z nim wczoraj? Tak samo opierasz się na domysłach jak zwolennicy zabójstwa. Na razie nie ma dowodów ani na jedno ani na drugie...

  A teraz:

  1. W jakim terminie miały zostać wykonane te dosyć proste prace remontowe i kiedy zostały zrealizowane? Można to łatwo sprawdzić.

  2. Czy rusztowanie przylega bezpośrednio do biura w którym znaleziono Leppera lub do klatki schodowej?

  3. Czy w biurze Leppera były zamknięte od wewnątrz okna / drzwi ?
 • @ae911truthorg
  Parodia rusztowania:
  http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/galeria-full/349513,1,czarnecki-o-lepperze-to-byla-postac-nietuzinkowa-galeria-zdjec.html
 • @Kindow
  Na YT jest filmik

  http://www.youtube.com/watch?v=mfM5Lz09Vbg

  Potwierdzam zgodność, bo byłem tam dzisiaj,
  Stoi VW Transporter.
  Policja siedzi tylko w środku.
  Można obejrzeć z bliska.
  Tak, to wyparcie rusztowania na 2 m rozbawiło mnie , jeśli o to chodzi ;)
 • @Kindow - uzupełnienie
  http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/znicze-przed-biurem-samoobrony/zdjecie/duze,1498251,12

  Rusztowanie nie jest dokładnie z tyłu nr 30!!!
  Skośny daszek na dach gdzie stoi rusztowanie jest na skraju zadaszenia od głównej ulicy...

  W gogle ziemia można sobie porównać ze zdjęciem z linka.
 • @zwyczajnie normalny
  Najwidoczniej nie potrafię szukać ';)
  Gdybym np był subskrybentem któregokolwiek portalu z zamówieniami publicznymi może bym i mógł dotrzeć (choć i tam po zakończonym przetargu raczej takich informacji się już nie uświadczy). I dobrze Pan o tym wie :)
  W każdym razie muszę wyprowadzić Pana z błędu o tyle że nic Pan nie udowodnił (choć Pan uważa inaczej) ;)
 • @Acontrario
  "..1. W jakim terminie miały zostać wykonane te dosyć proste prace remontowe i kiedy zostały zrealizowane? Można to łatwo sprawdzić.."

  Czekam z niecierpliwością ;)
 • @Kindow
  Rusztowanie jest dokładnie z tyłu budynku, przejście koło EMPiK-u, można sprawdzić na Targeo.
  Na filmiku widać ogrodzenie boiska i leżący tam styropian.
  Od frontu na dachu jest folia, tak jakby wymieniano poszycie.
  Dokładnie nad wejściem do biura.
 • Wszyscy
  Klatka schodowa z tyłu biura jest w narożniku.
  Rusztowanie jest mylnym tropem i nie ma żadnego powiązania z oknami biur Samoobrony...
  http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/smierc-leppera-w-biurze-samoobrony/zdjecie/duze,1498441,6

  Popatrzcie na "google ziemia"
 • @Kindow - uzupełnienie
  Klatka schodowa z tyłu biura jest w narożniku gdzie widać okrągły budynek. Ten budynek widać też na satelicie ( półkole ) a daszek skośny na dachu gdzie jest to sporne rusztowanie jest w innym oddalonym miejscu.

  Rusztowanie jest mylnym tropem i nie ma żadnego powiązania z oknami biur Samoobrony...
  Na tym zdjęciu widać ten półkolisty budynek , obok sa drzwi z tylnej klatki schodowej i chyba też okna biurowe...
  http://fakty.interia.pl/galerie/galeria/smierc-leppera-w-biurze-samoobrony/zdjecie/duze,1498441,6

  Popatrzcie na "google ziemia"
 • x
  Dobra, grzebiemy przez normalnego przy tej wizji lokalnej i grzebiemy. To rusztowanie nie musi być na wprost wejścia od frontu, żeby stać "pasownie". Pozatym można wyleźć włazem "nad" biurem (jest tam takie coś) i zleźć po rusztowaniu, które jest w innym miejscu. Bardziej nęcący byłby jakiś monitoring. TVN się przyznał w końcu, kto był umówiony z Andrew?
  Po dziesiątym stawiam sześciopak temu kto przyniesie/wykradnie plany budynku. Rzuty piwnic też na wszelki wypadek, to nie jest dodatkowy problem. Wszystkie kondygnacje są w jednej teczce, a teczka chyba nie jest raptem tajna?

  Oczywiście możemy sobie darować temat i nie zajmować się więcej oszołomstwem i grzecznie poczekać, aż rednacz zbierze imponujący materiał na temat śmiesznej śmierci ŚWIRA. Pomoże mu prawdopodobnie tępa suka. Ot taka drobna zgryźliwość do dzisiejszych wydarzeń.
 • @zwyczajnie normalny
  E, taniej mi wyjdzie sześciopak niż jechać do Wawy, poza tym w tym urzędzie może być raptem ścisk jak nigdy. :D
  Taka wskazówka dla "planowiczów", że te papiery są co najmniej w kilku miejscach, nie koniecznie trzeba się pchać tam gdzie najwięcej ludzi. Jeszcze jest coś takiego jak plan instalacji byłby rarytasik i alarmowa, ale tego to już na pewno nie wygrzebiecie i ja nie mam tyle piwa. :D

  W kwestii samego rusztowanka też "g" mamy. Mamy niskiej jakości film z jednego rzutu. Przydałoby się coś więcej. Zwyczajnie normalny na razie udowodnił, że jest podkładka i nie spadło z kosmosu, ale powinien dać spokój, że widział takich rusztowań na pęki i przyznać że jest cokolwiek dziwne, nie przesądzając czy było świadkiem niecnych działań.

  Normalny dla mnie pasówa, że jesteś sceptyczny. Nie podoba mi się tylko kiedy się rozgrzewasz, jak nie przymierzając, tuskowy sędzia.

  P.S.
  Może mi umknęło, jest potwierdzenie, że ten przetarg to to rusztowanie, znaczy ich? Jak ich to muszą się przyznać i coś w artretyźmie mi mówi, że mają pecha i inspekcję na głowie..:p
 • @zwyczajnie normalny
  wg mnie nie są tam gdzie rusztowanie, co opisałem i dałem link do zdjęć tej klatki z której wynoszono ciało.

  Bazowałem na zdjęciach satelity i dostępnych zdjęciach z gazet.

  Rusztowanie nie powinno mieć żadnego związku.

  Warszawiacy powinni to obcykać w terenie.
 • @Torin
  Za rusztowanko będzie chyba jakiś mandacik...
  Nie wliczony do kosztorysu.
 • @Kindow
  Myślę, że warto zwrócić uwagę, że są dwa wyjścia. Jedno od frontu i drugie od tyłu, przesunięte względem tego od frontu znacząco w lewo. Dwie klatki? To ma o tyle znaczenie, że jeśli istotnie tak jest, to rusztowanie byłoby nadmiarem bezpieczeństwa. Trzecia droga?

  Może, źle kojarzę. Późno już, nie odpalam tego wszystkiego, żeby sprawdzić. Gadka szmatka bez papiura.

  Pozdro.
 • @zwyczajnie normalny
  Nas jako narodu już niema...
  Są niewolnicy za miskę strawy.

  Zabrano nam Prezydenta
  Teraz przychodzą po nas...

  A tłuszcza ogląda tańce z gwiazdami na mokro lub sucho.
 • @Kindow - uzupełnienie
  http://www.tvn24.pl/-1,1713278,0,1,kandydat-po-wygral-w-i-turze,wiadomosc.html

  Niewolnicy wybierają swoich panów...

  czego trzeba więcej?
 • @BłękitnyOceanistniej
  Podobno od czasu postawienia rusztowania śp AL próbował już czterokrotnie popełnić samobójstwo - ale dotąd nie zastawali go w biurze
 • @Gasipies
  "... próbował już czterokrotnie popełnić samobójstwo ..."

  Dobre!
  Dokładnie tak jak "cztery próby lądowania" TU-154M 101 w Smoleńsku. Tylko, że tam kagiebistom wystarczyło jedno podejście ...

  Pozdrawiam.
 • @zwyczajnie normalny Łapy, to opadają, czytając Twoje tezy i argumenty.
  "łapy opadają :/"

  Powiedz: Co się z Tobą stało?

  Jest oczywiste - jak to i inni zauważyli - że obecność lub brak tego rusztowania nie zmienia podstawowych założeń przy budowaniu poszczególnych wersji wydarzeń - zarówno tej o "samodzielnym samobójstwie", jak i o "samobójstwie" z "niewielką" pomocą ...
  Jednak dziwna rola firmy stawiającej rusztowanie, nasuwa kolejne UZASADNIONE wątpliwości.

  Z dostępnych materiałów wynika, że Jw Investment Jarosław Wojciechowski jest firmą charytatywną świadczącą usługi "potrzebującym. Już ich zamawiam do wybudowania mi domu za 1/4 wartości.

  Nie zdziwiło Ciebie, że nie dość, że firma "wygrała" przetarg proponując połowę ceny, to stawia sobie nikomu niepotrzebne rusztowanie ot tak by sobie postało kilka tygodni? Dodatkowo firma usilnie stara się, by nie wywiązać się z terminów i dopłacić Zamawiającemu ...???
  Może wejdź na jej stronę internetową i opowiedz, co tam przeczytałeś, bo widzisz, mi "jakoś" to się nie udaje ...
  http://www.drenaze7.tk/1948242_jw_investment_jaroslaw_wojciechowski.html

  http://www.yp.pl/uslugi/jw-invest/prezentacja.html

  Może pominę milczeniem przetarg nieograniczony na kwotę "aż" 18 tys. złotych brutto
  http://www.miiz.waw.pl/pliki/przetargi/2011/06/rozstrzygniecie.pdf

  i to że firma ta, mając w swojej ofercie usługi kamieniarskie,
  http://www.pf.pl/serwis/%22Jw+Investment%22+Jaroslaw+Wojciechowski-Kamieniarskie+us%C5%82ugi-----------Wo%C5%BCuczyn-C9897645B6420T1V1IP0_INF.html
  pewnie będzie pierwsza, do wykonania nagrobka a zwrócę uwagę na inny wygrany przez nią przetarg, w którym zobowiązują się do wykonania usługi wycenionej na ponad 180 tys. złotych, za kwotę 45 ty. złotych ...
  I to dla Centralnego Biura Śledczego ta uprzejmość!!!
  http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,80206,4074510.html?xx_announ=2845787&drukuj

  Nie wydaje ci się dziwny ten splot wszystkich okoliczności?

  No i powiedz, dlaczego zamieściłeś jakieś dziwne zdjęcie wprowadzające - zamiast prawdziwego zdjęcia, pokazującego omawiane rusztowanie? Przecież nie było to takie trudne.
  http://blogooblatywacz.salon24.pl/331331,rusztowanie-na-tylach-siedziby-samoobrony

  Prawda?
 • @1normalnyczlowiek/"z.n." powieszony samobójczo
  wypada podziękować "zwyczajnie normalnemu"za dostarczenie pretekstu do zgłębienia tematu rusztowania. a dla ciebie normalny człowieku, brawa. - "z.n." powiesił się samobójczo.
 • x
  1:1 (zwyczajnie : normalny) człowiek. Niezła robota. :)
  Cały czas nie ma papiurów budynku.
 • @Torin
  Wystarczy poszperać na stronie zamawiającego, czyli http://www.zgn.waw.pl/
  W wykazie przetargów już go nie ma, pomimo tego, że są tam informacje o starszych przetargach (prawdopodobnie było zbyt duże zainteresowanie tym przetargiem po 5 sierpnia).
  Wystarczył jednak "wujek" Google, aby dotrzeć do nie skasowanych jeszcze plików (ciekawe, kiedy znikną z sieci na dobre? ).
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia :
  http://www.zgn.waw.pl/przetargi/download/11035.html
  Przedmiary robót :
  http://www.zgn.waw.pl/przetargi/download/11036.html
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dekarskich:
  http://www.zgn.waw.pl/przetargi/download/11037.html
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót odgromowych:
  http://www.zgn.waw.pl/przetargi/download/11038.html
  Dokumentacja projektowa remontu :
  http://www.zgn.waw.pl/przetargi/download/11039.html
  Zwłaszcza to ostatnie jest ciekawe, bo daje sporo informacji o budynku.

  Mnie zastanowiło jedno. Roboty miały trwać 98 dni, czyli praktycznie powinny skończyć się 5 sierpnia. Ze stanu np. gzymsów przy elewacji wynika, że nie zostały jeszcze zakończone, pomimo tego, że rusztowanie do tego celu ustawione stało juz 6 tygodni.
  Dodając do tego "dziwne" przetargi na roboty wykonywane przez ta samą firmę można dojść zaskakujących wniosków.
 • @all
  ciekawe, że rusztowanie znajduje się dość nachalnie w pionie okien samoobrony, zbyt nachalnie i w dodatku nie posiada drabinek. użycie go w biały dzień jest małoprawdopodobne, bo intruz byłby oczywiście widoczny z wielu okalajacych okien i obszernego podwórza. czy to przypadkiem nie dla odwrócenia uwagi? sprawca mógł pod jego "osłoną" dostać się od środka w przebraniu, bądź mógł nim być ktoś oczekiwany przez ofiarę.
 • @hen
  Smaczne, szczególnie rzuty poddasza, jeszcze trzeba niższych kondygnacji.:)
  Wygląda na jedną klatkę. Parafrazując klasyka potrzebujemy korytarzy poziomych.
  Ten kurnik występujący w rzucie poddasza jest mylący. Na moje to nie jest klatka (Ciekawe co to). Klatka jest wyżej na tym rzucie, w okolicy pierwszego wyłazu na poddasze. Tak właśnie sądziłem. Ciekawy jest drugi wyłaz na poddasze, też z klatki? Lekko bez sensu. Więc skąd? Okolice 10belki (tej podwójnej). Poddasze zdaje się być nie dzielone/przepierzone, więc pozwala dowolnie się przemieszczać. Wyłaz na dach jest jeden. Jeden stary i jeden nowy. mieli go przełożyć. Co ciekawe nie pasuje mi położenie tego starego, na rzutach dachu i poddasza. Kreślarz nie przywiązywał wagi? Prawdopodobnie.

  Czartoryski rozumiem, że posiadasz wiedzę o lokalizacji biura samoobrony, były to pomieszczenia skrajne od lewej strony, patrząc od podwórza, nr. 30?
 • @Torin
  Tu masz widok na otwarty wyłaz dachowy:
  http://warszawa360.pl/#/GigaWarszawa2/?ath=-339.4171935982021&atv=2.3542340177633188&fov=1
  Zdjęcie robione 28 maja br.
  A tu ten wyłaz widoczny z lotu ptaka :
  http://www.zumi.pl/,Warszawa_Aleje%20Jerozolimskie%2030,,21.01925135,52.2316431,2,1b,namapie.html?cId=&sId=&moreCities=
  http://mapy.google.pl/maps?q=Aleje+Jerozolimskie,+Warszawa&hl=pl&ll=52.23171,21.018912&spn=0.000319,0.001032&sll=54.414398,17.065866&sspn=0.00969,0.033023&t=h&z=21
 • @hen
  Dokładna pozycja tego wyłazu to zagadnienie porządkowe. Dla sprawy nie ma myślę, większego znaczenia. Meter w tą czy tą.
 • @Torin
  Ciekawe, czy to tylko zbieg okoliczności, ale wszystko wskazuje na to, że niedługo już takie dane nie będą dostępne w sieci :
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/tajne-ale-jawne-w-sieci,1,4818376,wiadomosc.html
 • @Torin
  motyw dachu ciekawy, ale trzeba było zejść 4 poziomy w dół i ryzykować zwróceniem uwagi przypadkowych świadków(?)
  pojawiła się wiadomość, że otwarte było okno, inny znak nachalnie wskazujący na wtargnięcie przez rusztowanie...wygląda na zmyłkę.
  interesująca jest obecność reporterki/ekipy(?) tvn i rola maksymiuka...
  i jego dziwna rozmowa z czarneckim.
 • @Czartoryski
  Dlaczego cztery poziomy w dół? Nie zakładajmy czegoś takiego. Rusztowanie zapewnia możliwość komunikacji między dowolnymi kondygnacjami, plus wyjście na dach i skorzystanie z klatki, bądź odwrotnie. Umożliwia dostanie/wydostanie z lokali z pominięciem drzwi.
  Robotnik budowlany schodzący z rusztowania nie budzi uwagi. Przecież to nie był men in black z klamką w dłoni.
  Można również skorzystać z klatki budynków sąsiednich, po przejściu dachem. Zdarza się podobnie z piwnicami.

  "wygląda na zmyłkę" - analizujemy sobie pewne sprawy na spokojnie. Chcesz się wdać w "rolę Maksymiuka"? Toć tam to dopiero mamy pisanie palcem po wodzie. Czy znane Ci są jakieś fakty?

  Nie odpowiedziałeś, na pytanie dotyczące lokalizacji okien Samoobrony.
 • @Torin
  1.zobacz wideo na youtube( link powyżej), które objaśnia położenie okien samoobrony.
  2.tam nie było żadnych robót i nagłe pojawienie się grupy robotników byłoby zauważone, rusztowanie nie posiada też drabinek więc musieliby je przynieść. w przeciwnym wypadku wyglądaliby dość dziwnie(?) i schodzenie/wchodzenie byłoby dość podejrzanie i karkołomnie
  3. rusztowanie oczywiście stwarza możliwość utrudnionej ucieczki i mocno ograniczonego dostępu z powodu pozamykanych okien.
  4.prasa podała, że przedstawiciel firmy budującej rusztowanie oglądał łazienkę i robił tam zdjęcia "instalacji" i to to może być jedna z najważniejszych funkcji owego rusztowania: umożliwienie wizyty i rozpoznanie terenu.
  5. opieram się tylko na relacjach prasowych i tutejszego forum. - wg nich maksymiuk zostawił dziennikarkę tvn i wyszedł zadzwonić do przewodniczącego, lecz go nie przywołał i umówiony wywiad nie doszedł do skutku...jakoś tak dziwnie i niewiadomo co dalej(?).
  wiadomo tez, że maksymiuk zadzwonił niespodziewanie do czarneckiego
  i chciał się z nim jak najszybciej spotkać, proponowany przez czarneckiego termin (tuż przed piątkiem) maksymiuk skwitował, że "to może być już za późno"
  6. kierowca leppera relacjonował, że tamtego ranka szef był "jak zawsze pogodny, uprzejmy i opiekuńczy". gdy już znaleziono ciało, uwagę kierowcy zwróciła rozgrzebana pościel i porozstawiane filiżanki na biurku w kwaterze przewodniczącego- obraz niespotykany. (wczorajsza prasa bębniła o rzekomym korzystaniu z usług prostytutek przez śp. a.l.- jakże dalece nieprawdopodobne po seks aferze, przy świadomości ciągłego zagrożenia i przed nadchodzącą kampanią wyborczą(!!!)
 • @Czartoryski
  Ad 1) Chyba nie.
  Ad2) No były roboty, bez przesady. Czy miejscowi potwierdzają, że od postawienia nikt nic nie robił?
  Wystarczy jeden na rusztowaniu i drugi (ubezpieczenie) na dole który czeka na kolegę.
  Po tym rusztowaniu można się świetnie poruszać bez drabinek. Zapewniam Cię. Oczywiście wbrew przepisom BHP, ale to u nas nikogo nie razi.
  Ad 3) Chyba nie rozumiem co masz na myśli.
  Ad 4) Też czytałem takie rzeczy, ale nie ma wiarygodnego potwierdzenia. Po prostu nie wykluczam, ale nie uważam tej info za fakt.
  Ad 5) Coś pokręciłeś, albo ja.
  Maksymiuk mówił, że Jędras wspominał w przeddzień, że ma ważne/ciekawe spotkanie dnia następnego i po nim, pochwali się Maksymiukowi z jego przebiegu.
  W między czasie pojawiła się wrzutka, że TVNy miały być u Andrew ok. 10tej.
  Maksymiuk mówił, że dzwonił w godzinach porannych(?) do Jędrka i ten albo nie chciał odebrać, bo coś robił/rozmawiał, albo go nie było, w każdym razie tak wnioskował.
  Ad 6) Ten kierowca umknął mi zupełnie. Jeśli u Leppera były jakieś panienki to są na monitoringu, nie? Też raczej nie wierzę.
 • @Torin/naprawdę nie dzieje się nic
  1. podobno 3piętro, dwa okna
  2. podobno nic się nie działo, oprócz prac w mieszczącej się vis a vis szkole i przed wejściem w alejach wymiany chodnika(!).
  po rusztowaniu można się wspinać, ale pokaż mi robotników w centrum warszawy, którzy odważą się na takie akrobacje(?!)
  4. ?
  3. spróbuj wejść przez pozamykane okna.
  5. gazeta polska, relacja naczelnego.
  6. monitoring powinien pokazać wszystkie osoby, które tam przebywały.

  aż dech zapiera jak klinicznie gładko i bezboleśnie wyparował człowiek.
  nawet żałoby nie ogłoszono, nawet nie uprzątnięto chodnika w remoncie przed wejściem pod nr30, w tydzień po ani śladu, jakgdyby nigdy nic(!).
 • @Czartoryski
  wypowiedzi na temat Maksymiuka (w komentarzach) : http://czerwonykiel.salon24.pl/332988,co-ukrywa-janusz-maksymiuk
 • rusztowanie
  1. rusztowanie,jeśli by było postawione w ten sposób to tylko do montażu zwodów instalacji odgromowej, ale montaż takich zwodów przebiega szybko i z podnośnika w jeden dzień można ich zamontować kilkanaście.
  2.ustawione rusztowanie stało sobie i stało i stało , strata czasu i pieniędzy.
  3. skoro tam nie ma drutu, lub linki odprowadzającej ( ale tego nie wiem,może jest) to tym bardziej to rusztowanie nie ma sensu
  4.przy odgromach większość prac prowadzi się na dachach i na dole przy uziemieniach,więc nie stawia się rusztowań bo nie ma po co.
  5.biorąc pod uwagę szybkość montażu instalacji odgromowej , takie rusztowanie trzeba by przesuwać min. co 15-20 min., biorąc pod uwagę koszty i nakład robocizny nie ma ono żadnego uzasadnienia.
  6. przy sprawdzaniu i remontach odgromów, w ogóle odpada ustawianie rusztowań, bo robi się to miernikami, a do (ewentualnie) zerwanego zwodu lub zwodów zamawia się podnośnik. Nikt nie będzie stawiał rusztowania na 10 min. ,żeby założyć złączkę.
  7. w ogóle pierwsze widzę,że ktoś stawia takie rusztowanie do montażu lub remontu instalacji odgromowej, a pracuję już w branży elektrycznej ponad 30 lat.
 • @Lord.J
  W dokumentacji jest tam zwód. Masz wyżej, na planach, tą dokumentację akurat dzięki hen'owi mamy.:)
  Co do reszty się zgadza Lordzie.
  Z tym, że potrafię sobie wyobrazić firemkę, która ma rusztowanie, za to nie ma ochoty płacić za podnośnik.

  Czartoryski to nie jest żadna akrobacja zapewniam cię, wchodzi się błyskawicznie, schodzi trochę wolniej, oczywiście niezgodnie z BHP, jesteś za obrysem rusztowania, bez asekuracji.:)

  Przez pozamykane okna idzie wejść i skrzynkówki i PCVki.:)

  Ciekawe co z tym monitoringem, jakoś Slepokury cichutko pracują ostatnio. Fakt, że za bardzo nie śledziłem TV.
 • @Torin
  nie wykluczońe, że jednak przed zabójstwem miał jakiegoś gościa u siebie. Andrzej nie palił, więc jeśli tamten zapalił, był pretekst otworzyć okna. Bo ja upieram się jednak przy tym, źe okna zostały otworzone od środka.
 • @mzta
  Na razie, nie wiemy nawet na pewno, które to okna. Podobno 3p. dwa okna (Czartoryski).
  Musiały by być to skrajne lewe dwa okna patrząc od podwórza.
 • @Torin
  Z tym remontem chodnika też wydaje mi się... że to jest związane.
 • @Torin
  Kto byli ci robotnicy, od której w tamtym dniu zaczynali pracę, ilu ich było - to wszystko jest bardzo ważne. Mam pewną wizję, ale Jackowski nie jestem, więc lepiej poczekam. Powiem tylko, źe bezpośrednio związaną z tymi pracownikami, i jest ona jak najbardziej do rzeczy.
 • @mzta
  Hmm musisz rozwinąć wątek:)
  Dokumentację projektową na remont dachu mamy. Hen przyniósł.:)
  Wymiana stolarki na Solidarności?
  No i co z tym remontem chodnika?
 • @Torin
  bo
  nie mogłam zobaczyć z tel., myślałam, że tam będzie
 • @Torin
  Tu masz info na temat remontu chodnika :
  http://www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,remont-w-jerozolimskich-w-polowie-lipca-jest-wykonawca,239356.html
  Coraz większe kwoty wchodzą w grę : ponad 4 mln zł ;).
 • @hen/mzta
  Niestety nie potrafię skojarzyć w tym przedsięwzięciu tego remontu chodnika. Tam można najwyżej wstawić "czujkę", ale to i tak przecie przerost. Wolałbym już wynająć mieszkanie naprzeciwko, albo ustawić auto do obserwacji.
  Rozumiem, że nie stawiacie tezy, że cały ten remont chodnika jest pod akcję? Bez przegięć.:p

  Jedyne co wymyśliłem to instalacja zasilanie/alarmowa/monitoring pod chodnikiem, ale tam powinna być tylko elektryka. No można sprawdzić, czy nie było przerw w dostawie energii przez remont chodnika, co może wpłynąć na monitoring i alarm jeśli nie ma aku, ale bez przekonania to piszę.
 • @Torin
  Bhodziło mi jedynie o to, źe pracownik wchodzący do budynku nawet w sposób ''niekonwencjonalny'', nie wzbudza podejrzeń. Nie wiadomo jeszcze, czy zostały znalezione ślady popiołu w pokoju, czy była tam popielniczka; czyje odciski na filiżankach itp.
 • @Torin
  I sprawa drzwi: ten, kto jako ostatni wychodził z biura, musiał zamknąć za sobą drzwi, bo po tym Lepper już nie żył, sądzę, że wyszedł ten ktoś nie później niż przed przyjściem dziennikarki, pozostawiając otworzone okna. I to właśnie on, zaryzykuję to powiedzieć(jedynie przypuszczam, że tak było) był oczekiwanym przez Leppera, w trakcie rozmowy podał mu jakiś środek wywołujący asfiksję (czyli to musi być realna godzina śmierci), przeszukał pomieszczenie i spokojnie wyszedł, poinformowany, że droga wolna. Dlatego moje pytanie: gdzie był klucz od drzwi, gdy odnaleziono ciało? Ci, co weszli oknem i upozorowali samobójstwo, mieli więcej czasu. Po 14-ej już nikt nie pilnował biura, co dawałoby do zrozumienia, że odnalezienie zwłok już o 14 nie miałoby zasadniczej różnicy co do zachowania się śladów we krwi... Powtarzam - to tylko zwykłe przypuszczenia, każdy ma swoje...
 • @Torin @mzta
  remont chodnika może tylko w celu ograniczenia przejścia i uniemożliwienia gromadzenia się tłumów na wypadek wybuchu gniewu społecznego. (a może też i dla wymienionych przez was celów.)

  sprawa rozgrzebanej pościeli. czy dbajacy o porządek lepper (wg jego byłego szofera) przyjąłby kogoś w takiej scenerii, a nie w gabinecie?
 • @mzta
  Działania o których piszesz to ABC kryminalistyki. Odcisków sprawców bym się nie spodziewał, jednak i tak przeprowadza się raczej żmudne prace dopasowania wszystkich odcisków. Znajduje się inny materiał. Włos, naskórek, ślady zapachowe.
  Tymczasem od razu orzeczono samobójstwo, bo Jędrek nie miał mordy zbitej, co wskazywałoby na walkę. Mnóstwo śladów zniszczono w pierwszych momentach i później gdy się tam tabun przewalał.

  Czartoryski
  "sprawa rozgrzebanej pościeli. czy dbajacy o porządek lepper (wg jego byłego szofera) przyjąłby kogoś w takiej scenerii, a nie w gabinecie?"

  Na pewno w gabinecie i powiem Ci więcej. Przypuszczam, że gdyby zamierzał wieszanie, tym bardziej chciałby zostawić "porządek". Taki efekt psychologiczny.
 • @All
  Nowy film na YouTube na temat rusztowania : http://www.youtube.com/watch?v=p7KWY9gMn1c (lepsza jakość nagrania i ... nowe wnioski).
 • @hen
  No proszę! Jaki miły, ułożony, młody człowiek. Ma parcie i z daleka widać, że nie ma ochoty mieć przykrości za "sprawę". Nadaje się! On coś fajnego podpisze niebawem. Oj, podpisze i kariera stanie otworem. Wspomnicie moje słowa.
  Dziadek wymiata, jest żywym dowodem, że przypadkowe społeczeństwo nadal jest niebezpieczne. Na pocieszenie, można stwierdzić, że to dinozaur. Ci ze zdolnością składnej wypowiedzi i potrafiący samodzielnie myśleć są na wymarciu. Takie typki w młodym pokoleniu to outsiderzy.

  http://www.youtube.com/watch?v=mQkeWXOsfLM

  Jest pasowniejszy kawałek, jak chłopaki wspominają studentów i studentki, ale nie znalazłem na tubie.

  Ostrzeżenie: Całość wygląda na wyreżyserowaną, oni "grają" w tym filmiku. Wszyscy. Nie są z łapanki.
 • @Torin
  "Dziadek wymiata, jest żywym dowodem, że przypadkowe społeczeństwo nadal jest niebezpieczne."
  Komentarz do tego filmu na YouTube :
  "Nie wspomnieliśmy, że starszy Pan, który się wypowiada jest emerytowanym sędzią sądu okręgowego w Warszawie."
  Tak więc masz pewnie rację : nie są z łapanki.
 • @hen
  A no widzisz! Jednak mam czuja!:D
 • @Torin
  Ja widzę to tak: otwarte okna - dym papierosowy, użyty środek jako lek doustny, powodująjcy śmierć na skutek uduszenia się między godz. 10 a 12, grzebanie się w rzeczach przez zabójce, wejście dwóch ''robotników'', powieszenie ciała na przyniesionym sznurze, koniec. Co do słynnej stopklatki - nie wiem na razie nic. Pozostaje tylko czekać. I taki oto szczegół: data wyborów była ustalona w TAMTEN CZWARTEK, a śledstwo, mające trwać 3 mies., skończy się tuż przed wyborami... albo wcześniej. Przecież nie po...
 • @mzta
  Z oknem nie kupuje. Tam była klima z której Andrzej chętnie korzystał. Jak korzystasz z klimy okna masz zamknięte. Klima też wietrzy. Sprawcy wietrzyli? No, nie wiem, po co? Klima była włączona, czy nie?
 • @Torin
  A czy istnieje taka klima, która usuwa dym papierosowy tak szybko, jak otwarte okna? Gdy ktoś nie życzy sobie oddychać dA czy istnieje taka klima, która usuwa dym papierosowy tak szybko, jak otwarte okna? Gdy ktoś nie życzy sobie oddychać dymem, bo dba o zdrowie,
  na pewno to zrobi lub o to poprosi.
 • @Torin
  Najnowszy wywiad z Maksymiukiem, 3 strony - BARDZO CIEKAWE... http://wiadomosci.wp.pl/page,3,wid,13696759,martykul.html
 • @Torin
  Tu nareszcie jest o rozkładzie pomieszczeń: http://www.ivrp.pl/viewtopic.php?t=6504&start=150&sid=2f87a498c7ced238357a8e4a7b1398e8
 • @mzta
  Poczytałem. Rzuca nieco światła, ale ja tam lubię papier. To jak mapa, można się pochylić.:p
  Z tego co tam piszą to te okna nie są ostatnimi po lewej, pod 30tką. Tylko bez papiura nie ma pewności, czy ktoś nas nie robi w jajo znowu.

  Tam jest wątek, że zniknęła dokumentacja Jędrka i jego zapiski. Mało się o tym mówi. Dziwne nie? :)
 • @mzta
  Maksymiuk jakoś trochę inaczej teraz gada. Trzeba jednak zauważyć, że człowiek może powiedzieć wszystko, ale ludzie usłyszą to co pokaże telewizor. Tu może zachodzić podobny przypadek. Mogli z tych pierwszych wypowiedzi Maksymiuka wypreparować, to co pokazali. Już nie raz się ludzie dziwili oglądając siebie w TV.
  Choć możliwe również, że Maksymiuk robi korektę...
 • @Torin
  Doniczki! Czy rzeczywiście zostały zbite? Czy były zdjęte z parapetu/ów? Jeśli pierwsze, to raczej tylko z jednego okna, bardziej pasującego do wejścia z zewnątrz. Ale wiemy, że otwarte były co najmniej dwa z trzech. Na jednym ze zdjęć b. dobrze widać wnętrze biura, właśnie coś takiego miałam przed oczami.
 • @hen
  11 dni odłączenia od netu.
  Czy nadal twierdzi się, że rusztowanie stoi przy oknach biura?
  Bo ciało było wynoszone z tej drugiej klatki przy okrągłym budynku.

  Bo ja uważam, ze to rusztowanie nie jest przy oknach biura.
  Czy jest jakiś korytarz łączący obie klatki lub wszystkie?
 • @mzta
  A to tak na wszelki o klimatyzacji, pierwsze z brzegu: http://cool-went.pl/ Tak naprawdę coś pokręcone z tymi oknami, nie ma jasności w takiej niby prostej sprawie - chyba że prostą nie jest...
 • @Kindow
  Czy nadal twierdzi się, że rusztowanie stoi przy oknach biura? Nadal nie ma dowodów potwierdzających, ani zaprzeczających.
  Nie ma drugiej klatki, to ta klatka. Druga musiała by być od sąsiedniego budynku.( nadal brakuje, rzutów pięter)
 • @Torin
  Godne uwagi, może tam też być mój komentarz: http://bezimiennymag.ciemnosc.com/2011/08/tajemnica-smierci-leppera.html Wszystko może być przydatne, trzeba tylko analizować.
 • @mzta
  Chyba coś ruszyło w śledztwie: ''Ostatnia, chyba najbardziej
  karkołomna hipoteza, mówi o
  morderstwie i późniejszym
  upozorowaniu samobójstwa.
  Napastnik miałby się dostać do
  biura Samoobrony po
  rusztowaniu''
 • @mzta
  Niby logiczne: jakiś gość coś sprawdza w łazience, fotografuje rury itd. - puszczenie gazu - wietrzenie... Ale gaz nie działa długo, a wejść musięliby tuż po jego użyciu. Czyli w maskach przeciwgazowych. Inaczej musięliby być pewni, że ofiara zmarła na skutek użycia tego gazu. Skąd mieliby tę pewność, nie będąc tuż przy niej? Pamiętajmy, budynek jest pełen ludzi, piętro siedziby też - czy mogli przy tak niepewnych okolicznościach (nawet gdyby pilnowało drzwi 3-ech ''maksymiuków'') ryzykować niepowodzeniem zabójstwa i ujawnieniem sebie jako sprawców? Dlatego właśnie, że odbyyało się to w biały dzień, a nie w nocy, gdy taka opcja byłaby jak najb. na miejscu, plan musiał ulec zmianie - czyli oczekiwana osoba, rozmowa, podanie leku, powieszenie. Możliwe jednak jest, że gaz został zastosowany w nocy, ale A. mógł szybko zareagować, otworzyć okna, więc nic dziwnego, że nie spał tamtej nocy, wiedząc już, co się szykuje. Dlaczego nie zostawił biura pod jakimś pretekstem? Myślę, że to pytanie jest zbyteczne. Niestety. Czy wykorzystano rusztowanie? Nadal nie wiemy.
 • @mzta
  Wielu (nie tylko sceptykom) umyka taka oczywista sprawa. Otóż co oznacza zmuszanie kogoś do samobójstwa poprzez szantaż? Oznacza jedno: oczekuje się, że to zrobi. Gdzie jest pewność, że tak będzie? Że nie zachowa się wbrew oczekiwaniom? Gdzie jest pewność, że w ostatniej chwili nie zrobi niewlaściwy ruch? Samobójstwo pod przymusem pozostawić może więcej śladów niż upozorowanie, gdyż przy tym ostatnim wszystko jest pod kontrolą i nie wymaga żadnych perswazji z ofiarą. Bardzo słabi ludzie, wykończeni psychicznie, owszem, taki szantaż mogą przyjąć jak zbawienie, ale nie w przypadku A.L. Z takim człowiekiem nie mogliby postąpić w podobny sposób. Zbyt niepewne byłoby osiągnięcie celu. Ale w ogóle - jak to wyobrazić? Konkretna sugestia przez telefon i śledzenie minuta po minucie? Wizyta? To czy nie prościej osiągnąć to samo w ten sposób, który właśnie wybrano? Cicho, spokojnie, bez zbytnich emocji i ryzyka, że się nie zgodzi. I bez śladów walki, nawet minimalnej. Przecież nie mieli czasu lepszego niż ten, nie mogli czekać dłużej. Zawiódł mnie Rutkowski pod tym względem, przecież śledzi sprawę i powinien opierać się na faktach, a nie podciągać psychologiczne aspekty do samobójstwa, bo gdyby bardziej się przyjrzał i im, to same to wystarczyłoby jako dowód zabójstwa. A miał pomóc.
 • @mzta
  Nie ma żadnej informacji o tamtej dziennikarce. Przeczytałam jeszcze raz rozmowę z nią http://media.wp.pl/kat,1022941,wid,13667506,wiadomosc.html?ticaid=1ce51&_ticrsn=3 i wynika z jej relacji, że skoro jeszcze 30 min przed umówionym spotkaniem Lepper nie odbierał telefonu, wtedy mógł już nie żyć. Od 8.30, gdy ostatni raz go widziano, do 9.30 to niewiele czasu. W ciągu tej godziny nikt w budynku poza nią (prawdopodobnie) nie szukał kontaktu z Andrzejem. Ale czy jeszcze przed 9.30 nie próbował ktoś się dodzwonić? Prok-ra już powinna mieć bilingi, tylko o tym i o wielu innych wynikach śledztwa, co na pewno są, nas nie informują.
 • @mzta
  Nie mam na razie możliwości zobaczyć to nagranie z płyty Rutkowskiego. Ale powiem o jeszcze jednym, dla wątpiących. Gdyby był to szantaż, groźby w stosunku do rodziny, to czy nie łatwiej im było złikwidować wroga, jedną osobę zamiast powoli niszczyć członków rodziny? Przecieź i tak musięliby zrobić swoje. Ale jeśli to jednak prawda i szantaż miał miejsce (co nie wyklucza zabójstwa), to byli bezwzgledni, okrutni, im nie wystarczała sama ta śmierć jako cel, oni się znęcali. TO NIE SĄ LUDZIE. Żadna kara nie jest tu odpowiednia, i czy miałaby sens? Osobiście jestem przeciwnikiem kary śmierci, to jest stawianie siebie obok zabójcy, jest skutkiem nienawiści albo strachu, degradacją uczuć. Ale odpowiedzieć za śmierć Andrzeja powinni wszyscy, kto do tego doprowadził, zlecił i wykonał, i także ci, co go ''tylko'' wyśmiewali. Do tej pory nie mogę przyjąć tego faktu, że już nie żyje.
 • @mzta
  ''met, PAP
  2010-09-24
  Policjanci z Bełchatowa
  zatrzymali żonę i syna 59-
  latka z gminy Szczerców,
  podejrzanych o otrucie
  mężczyzny. Ofiara zmarła
  półtora roku temu po
  zjedzeniu kanapki. Według
  śledczych, podejrzani
  nafaszerowali ją śmiertelną
  dawką substancji chemicznej.
  Fot. Marcin Klaban / Agencja
  Gazeta
  Kanapka
  + zobacz powiększenie
  65-letnia żona ofiary i 29-letni
  syn zostali już - decyzją sądu -
  aresztowani. Grozi im kara od
  ośmiu lat więzienia, a nawet
  dożywocie - poinformowała w
  rzeczniczka łódzkiej policji
  podinsp. Magdalena Zielińska.
  Po półtorarocznym śledztwie
  policjanci i prokuratorzy rozwikłali
  zagadkę tajemniczej śmierci 59-
  letniego mężczyzny. W marcu ub.
  roku mieszkaniec gminy
  Szczerców (pow. bełchatowski) po
  zjedzeniu kanapek w trakcie
  przerwy śniadaniowej w pracy źle
  się poczuł; stracił przytomność i
  zmarł, pomimo udzielonej
  pomocy medycznej.
  Biegły patolog jako przyczynę
  zgonu określił zawał mięśnia
  sercowego. Wtedy postępowanie
  umorzono z uwagi na brak
  znamion przestępstwa. Jednak w
  sierpniu tego roku policjanci
  uzyskali operacyjną informację, że
  przyczyną śmierci 59-latka mogło
  być otrucie.
  Ustalono, że po śmierci mężczyzny
  znacznie poprawił się status
  majątkowy jego najbliższej rodziny
  - 65-letniej żony i 29-letniego
  syna, którzy korzystali z pieniędzy
  uzyskanych z wysokiego
  odszkodowania otrzymanego za
  śmierć męża i ojca.
  Policjanci uzyskali także
  informacje świadczące o tym, że
  to właśnie żona i syn podstępnie
  podali mężczyźnie substancję
  chemiczną, która doprowadziła do
  jego zgonu. "Ustalono, że szykując
  59-latkowi śniadanie +doprawili+
  kanapki środkiem służącym m.in.
  do konserwacji mięs, który spożyty
  w nieodpowiedniej ilości może
  okazać się śmiertelny" -
  relacjonowała Zielińska.
  Kilka dni temu oboje zostali
  zatrzymani. Według śledczych
  zgromadzony materiał dowodowy
  pozwolił na przedstawienie im
  zarzutów dokonania zabójstwa
  59-latka. Sąd Rejonowy w
  Bełchatowie - na wniosek
  prokuratury - tymczasowo ich
  aresztował. Grozi im dożywocie.'' Zastanawiające. Śniadanie Leppera mogło być przyniesone z okolicznego baru...i
 • @mzta
  http://www.wprost.pl/ar/113549/Zabojcza-kuracja/?I=1290 No właśnie!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej